Najbolja besplatna online knjižnica

Farmakologija

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2006
VELIČINA PO DATOTECI: 6,72
ISBN: 953212201X
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Rang, H.P. - Dale, M.M. - Ritter, J.M. - Moore, P.K.
CIJENA: BESPLATNO

svi Rang, H.P. - Dale, M.M. - Ritter, J.M. - Moore, P.K. knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Naj­no­vi­je, peto iz­da­nje Far­ma­ko­lo­gi­je ne svodi se samo na kla­sič­ni opis dje­lo­va­nja li­je­ko­va, nego ob­ra­đu­je me­ha­ni­zme nji­ho­va dje­lo­va­nja na sta­nič­noj i mo­le­ku­lar­noj ra­zi­ni. Na po­čet­ku sva­ko­ga po­glav­lja au­to­ri daju sa­žet­ke va­žnih fi­zio­lo­ških i bio­ke­mij­skih pro­ce­sa, a na mar­gi­na­ma su is­tak­nu­ti naj­va­žni­ji poj­mo­vi kako bi olak­ša­li sna­la­že­nje u građi. Ke­mij­ske struk­tu­re li­je­ko­va do­dat­no su po­ja­šnje­ne broj­nim di­ja­gra­mi­ma u boji, fo­to­gra­fi­ja­ma i ta­bli­ca­ma. Far­ma­ko­lo­gi­ja je sveu­či­li­šni udž­be­nik u Ame­ri­ci i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Far­ma­ko­lo­gi­ja, znan­st­ve­na di­sci­pli­na koja se bavi dje­lo­va­njem li­je­ko­va na or­ga­ni­zam, danas se sve više raz­vi­ja zah­va­lju­ju­ći go­le­mim ula­ga­nji­ma u znan­st­ve­no-is­tra­ži­va­čke pro­jek­te i far­ma­ceut­sku in­du­s­tri­ju. H. P. Rang je pro­fe­sor eme­ri­tus far­ma­ko­lo­gi­je na Uni­ver­sity Col­le­geu u Lon­do­nu. M. M. Dale je pro­fe­sor na od­sje­ku za far­ma­ko­lo­gi­ju na Sveu­či­li­štu u Ox­for­du i pre­da­vač na Uni­ver­sity Col­le­geu u Lon­do­nu. J. M. Rit­ter pre­da­je kli­ni­čku far­ma­ko­lo­gi­ju na King’s Col­le­geu u Lon­do­nu. P. K. Moore je pro­fe­sor far­ma­ko­lo­gi­je na Na­cio­nal­nom sveu­či­li­štu u Sin­ga­pu­ru. Ilu­s­tra­ci­je je iz­ra­dio Peter Lam Pre­vo­di­te­lji: prof. dr. sc. Juraj Geber, prof. dr. sc. Zd­rav­ko Lac­ko­vić, prof. dr. Ma­ri­jan Kla­ri­ca, prof. dr. sc. Me­li­ta Šal­ko­vić Pe­tri­šić, prof. dr. sc. Pre­drag Si­ki­rić, doc. dr. sc. Vla­sta Bra­da­man­te, dr. sc. Vlado Tr­ku­lja (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu); prof. dr. sc. Mla­den Boban (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Sp­li­tu); prof. dr. sc. Gor­da­na Župan (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Ri­je­ci); doc. dr. sc. Ante Tvr­deić (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Osi­je­ku); prof. dr. sc. Ita Sa­mar­ži­ja (Far­ma­ceut­sko-bio­ke­mij­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu) St­ruč­ni re­dak­tor i ured­nik: prof. dr. sc. Juraj Geber

...jekova. 2. Kompetencije TEMELJNA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA 14 ... Farmakologija - MedenoSrce ... .izdanje. Najnoviji i najsveobuhvatniji udžbenik farmakologije za studente medicine i srodnih znanosti. Udžbenik Temeljna i klinička farmakologija, 14. izdanje, donosi temeljne koncepte koje studenti moraju znati o farmakologiji kao znanstvenoj disciplini i njezinoj primjeni u kliničkoj praksi. Blokatori kalcijskih kanala - farmakologija prof. dr. sc. Luka Zaputović prof. dr. sc. Žarko Mavrić prof. ... Farmakologija - Skripte - MojFaks - Dnevnik.hr ... . dr. sc. Luka Zaputović prof. dr. sc. Žarko Mavrić prof. dr. sc. Dinko Vitezić 17.02.2011. Blokatori kalcijskih kanala (BKK) skupina su lijekova koja inhibicijom kalcijskih kanala mijenja funkciju mnogih ... Klinička farmakologija s toksikologijom i farmakoterapijom mlada je, ali prominentna medicinska grana koja zadire u gotovo sve druge kliničke medicinske grane, ali grane iz ostalih polja unutar područja biomedicine i zdravstva (farmakologija, "Označite ""Farmakologija"" prevode na češki. Pogledajte primjere prevoda Farmakologija u rečenicama, slušajte izgovor i učite gramatiku." Ako ispadne da je farmakologija ili psihofarmakologija psihodeličnih iskustava u biti ista kao vjersko ili duhovno iskustvo, to bi nam pomoglo razumjeti gdje se ta iskustva pojavljuju u ljudskom mozgu....